Oplossingen

DPO shape

Sinds mei 2018 dient elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, rekening te houden met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – ook wel de General Data Protection Regulation (GDPR).

Deze Europese privacywet, die de verouderde databeschermingsrichtlijn uit 1995 vervangt, stelt strenge eisen aan de manier waarop uw organisatie met persoonsgegevens en gebruikers omgaat. Het niet naleven van de AVG kan vervelende consequenties hebben! Gelukkig kunt u bij DPO Consultancy terecht voor o.a. een AVG Assessment en implementatie.

dpo-asessment

 ASSESSMENT

Bij het assessment wordt grondig getoetst en vastgesteld in welke mate de organisatie aan de eisen van de GDPR voldoet. Er wordt een overzicht opgesteld van mogelijke risico’s waar de organisatie mee te maken kan krijgen in het kader van het verwerken van persoonsgegevens.

Een gedegen inventarisatie zorgt voor het juiste inzicht en legt ook direct de aandachtspunten bloot. Deze aandachtspunten vormen het uitgangspunt voor de gap-analyse. Het doel van de gap-analyse is om de afstand te zien van de huidige stand van de organisatie tot de vereisten vanuit de wet, waaronder op het gebied van het gewenste beveiligingsniveau.

NEEM CONTACT MET ONS OP

 IMPLEMENTATIE

Tijdens de implementatie komen de bevindingen uit de nulmeting en de gap-analyse tot leven. Dit komt duidelijk naar voren in het implementatieplan. Dit plan is erop gericht om op een gestructureerde en beheerste manier de te nemen maatregelen in de bedrijfsvoering te integreren.

Een plan zorgt ervoor dat iedereen weet wat er moet gebeuren, wie wat wanneer moet opleveren, met welke kwaliteit, wat de prioriteiten zijn en hoe de implementatie op een zorgvuldige en beheerste manier plaats vindt.

Bij een implementatie worden de openstaande maatregelen die volgen uit een assessment geïmplementeerd. Deze maatregelen bestaan uit processen, procedures, richtlijnen, protocollen, juridische documentatie en advisering inzake technische maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van Multi-factor Authenticatie binnen systemen met persoonsgegevens, anti-malware oplossingen, encryptie van laptops/databases, etc. Hoeveel processen en procedures er gemaakt moeten worden, is per organisatie verschillend.

NEEM CONTACT MET ONS OP
dpo-implememntatie
dpo-asaservice

Een DPR van DPO Consultancy zorgt ervoor dat u:

Het informeren en adviseren van de betrokken werknemers over de verplichtingen van de AVG en andere gegevens beschermingsbepalingen

Samenwerken met de toezichthoudende autoriteit

Het toezien op naleving van de AVG, andere gegevens beschermingsbepalingen en het beleid van de organisatie

Optreden als contactpunt voor betrokkenen en de toezichthoudende autoriteit

 DPO-AS-A-SERVICE

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn bepaalde verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers verplicht een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te wijzen. Het takenpakket van de FG bestaat onder andere uit het adviseren en trainen van medewerkers op het gebied van gegevensbescherming en het uitvoeren van nulmetingen en interne audits. Bovendien fungeert hij als contactpersoon voor de toezichthoudende autoriteit.

Is er een klacht of vraag van een persoon wiens data u bijhoudt of verwerkt? Ook dan is de FG de contactpersoon. Daarmee vormen wij een buffer tussen u en derde partijen. De FG heeft een onafhankelijke positie. Hij beoordeelt onder andere de genomen veiligheidsmaatregelen. Daarnaast waarborgt hij de naleving van de verschillende wetten die betrekking hebben op gegevensverwerking.

NEEM CONTACT MET ONS OP

 OPLEIDINGEN

Onze opleidingen geven privacy en data protectie professionals de vaardigheden om privacy uitdagingen van vandaag en morgen het hoofd te bieden. Door onze opleidingen blijft u en uw organisatie up-to-date en bent u in staat de concurrentie het hoofd te bieden.

Vanuit onze eigen academie verzorgen wij verschillende opleidingen. Het curriculum is opgebouwd vanuit een gedegen theoretische basis, aangevuld met praktijkervaring. Onze docenten zijn vanuit hun beroepspraktijk in staat voor u theorie en praktijk te combineren en op een prettige en heldere manier aan u over te brengen, zodat u de opgedane kennis direct in de praktijk kunt brengen. Ons opleidingsaanbod varieert van een basisopleiding tot verdieping in de privacywetgeving en dataprotectie. Bovendien bieden wij maatwerkoplossingen waarbij wij graag met u meedenken over de samenstelling van het curriculum, specifiek afgestemd op wet- en regelgeving binnen uw branche.

BEKIJK DE OPLEIDINGEN
dpo-opleidingen

Hoe kunnen wij u en uw organisatie van dienst zijn?

NEEM CONTACT MET ONS OP